parallax background

IV Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł

"STAY IN THE GAME
- praktyczne zastosowanie medycyny
w sporcie"

Wydarzenie towarzyszące:
Staropolska Kolacja Wigilijna

14-16 grudnia 2023 r. ŁódźKongres w liczbach:

dr Marek Krochmalski

Pomysłodawca Kongresu


Ortopeda-traumatolog
Współwłaściciel Medical Magnus Clinic
Posiada duże doświadczenie w leczeniu urazów sportowych

Wieloletni konsultant ortopedyczny w Polskich Związkach Sportowych: Siatkówki, Podnoszenia Ciężarów, Piłki Ręcznej, Zapasów, Piłki Nożnej,
a od roku 2014 do chwili obecnej, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
W przeszłości wieloletni szef Komisji Medycznej Polskiego Związku Piłki Nożnej.


Uczestnik Misji Medycznych PKOL na Igrzyska Olimpijskie:
Pekin 2008, Londyn 2012, Soczi 2014, Rio de Janeiro 2016, Belgrad 2017, PyeongChang 2018.

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego:
---------

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
e-mail: biuro@ptmsiw.pl

tel: +48 504 295 969
tel: +48 507 192 700

Rozliczenie i faktury e-mail: finanse@ptmsiw.pl

Główna strona internetowa Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł: www.ptmsiw.pl
Klauzula informacyjna dotycząca udziału w Kongresie
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w kongresie naukowym

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że
a) administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie: Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi (90 – 552), ul. Kopernika 38; legitymujące się nr. REGON: 101843186
Dane kontaktowe: Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł ul. Kopernika 38; 90 – 552 Łódź tel.: + 48 507 850 175; a-mali: e-mail: biuro@ptmsiw.pl

b) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu:
• rejestracji uczestnictwa w III Międzynarodowym Kongresie „Stay In The Game – praktyczne zastosowanie medycyny w sporcie” organizowanym w dniach 15 – 17 grudnia 2022 r. przez Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi,
• organizacji i komunikowania się z uczestnikami kongresu w sprawach związanych z jego organizacją,
• udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wystawienia faktur, wydania zaświadczeń uczestnictwa,
• celach archiwalnych,
• a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, organizowanych przez PTMŚiW, w celu wysłania takich informacji w przyszłości.

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa),
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów Administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami,
oraz
• art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez PTMŚiW. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

d) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi:
• księgowe,
• prawne,
• serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego,
• doręczeń,
• archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.

e) Okres przechowywania danych zależny jest od celu przetwarzania:
• umowa – okres obowiązywania umowy,
• po zakończeniu umowy:
o okres konieczny do realizacji reklamacji i/lub roszczeń,
o okres wynikający z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych i ustaw o rachunkowości),
o do celów statystycznych i archiwalnych.

f) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii,
• sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe,
• ograniczania przetwarzania danych,
• usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

g) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres; ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa.

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w kongresie.

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w kongresie naukowym DO POBRANIA
Regulamin Kongresu
Regulamin III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł 15 – 17 grudnia 2022 roku w Łodzi

I. Organizator i zasady rejestracji
1. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą pod adresem: 90 – 552 Łódź ul. Kopernika 38 tel.: + 42 253 19 06.
2. Zgłoszenia do udziału w Kongresie można kierować drogą pocztową na adres siedziby Towarzystwa, lub poprzez dedykowaną stronę Towarzystwa: www.kongres.ptmsiw.pl.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W przypadku jeśli ilość chętnych przekroczy możliwości organizacyjne, po zakończeniu naboru zostanie utworzona lista rezerwowa, gwarantująca udział w Kongresie wyłącznie w przypadku rezygnacji wcześniej zgłoszonych uczestników.
5. Potwierdzenie wpłaty za udział w Kongresie należy przesłać na adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty Organizator nie gwarantuje udziału w Kongresie.
6. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT. Dokładne dane do faktury należy podać w momencie zgłoszenia udziału w Kongresie. W sprawach związanych z fakturami należy kontaktować się poprzez dedykowany adres: finanse@ptmsiw.pl.

II. Opłaty
1. Wykaz i zasady opłat za uczestnictwo znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu
2. Rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłosić do Organizatora drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ptmsiw.pl.
3. Rezygnacja w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Kongresu upoważnia Organizatora do zachowania 20% wpłaconej kwoty.
4. W wypadku późniejszej rezygnacji Organizator pozostawia sobie możliwość zatrzymaniem całej kwoty wpisowego.

III. Ochrona danych osobowych
1. Zgłaszając swoje uczestnictwo Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Organizator będzie przetwarzał zebrane dane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”).
3. Administratorem zebranych danych jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi (90 – 552). Więcej informacji o przetwarzaniu znajdą Państwo tutaj. na stronie Kongresu: www.kongres.ptmsiw.pl.

IV. Inne ustalenia
1. W czasie trwania Kongresu prezentowane będą urządzenia i sprzęt, a także materiały reklamowe zarówno Organizatora, jak i podmiotów współdziałających przy organizacji Kongresu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Reklamacje złożone przez Uczestników, Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki.
5. Wszelkie spory wynikające z treści Regulaminu Organizator będzie starał się rozwiązać polubownie. Gdyby okazało się to niemożliwe, rozstrzygać będzie Sąd odpowiedni do siedziby Organizatora.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie umieszczenia go na stronie internetowej Kongresu: www.kongres.ptmsiw.pl.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
8. Ewentualne zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Kongresu: www.kongres.ptmsiw.pl.
9. Każdy Uczestnik zgłaszając swój udział w Kongresie potwierdza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Regulamin Kongresu DO POBRANIA